Oferta

Usługi w zakresie ochrony sanitarnej

Wykonujemy usługi w zakresie ochrony sanitarnej dla podmiotów gospodarczych, państwowych, spółdzielczych, jak również prywatnych. Jesteśmy w stałym kontakcie z firmami produkującymi i sprowadzającymi z zagranicy najnowsze preparaty. Stosujemy wszelkie nowości z zakresu środków i metod.

Wdrażamy systemy monitorowania w ramach Programu Profilaktyki i Zwalczania Szkodników Sanitarnych spełniającego wymogi HACCP/GMP/GHP i norm ISO stawiane przez Unię Europejską zawarte w zaleceniach Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej oraz SANEPID-u. Zakład stosuje wyłącznie dopuszczone metody działań oraz preparaty posiadające pozytywne opinie Państwowego Zakładu Higieny, a także rejestrację Ministerstwa Zdrowia lub Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rozwoju Wsi. Działamy pod stałym nadzorem organów SANEPID i WIS.

Dezynsekcja

W ramach dezynsekcji zajmujemy się tępieniem szkodliwych owadów (muchy, komary, pchły, wszy, karaluchy i inne), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych. Likwidujemy gniazda os i szerszeni.

Oferujemy następujące zabiegi dezynsekcyjne:

 • wykładanie zatrutych przynęt,
 • opryskiwanie,
 • aerozolowanie,
 • gazowanie,
 • opylanie.

Zwalczamy:

 • szkodniki sanitarne,
 • szkodniki magazynowe.

Dezynfekcja

Dezynfekcja to eliminacja drobnoustrojów oraz ich przetrwalników.

Dwa podstawowe rodzaje dezynfekcji to:

 • dezynfekcja chemiczna

W tej bardzo popularnej w naszym kraju metodzie czynnikiem dezynfekującym jest substancja aktywna chemicznie. Posiada wiele wad, ale jej dużą zaletą jest możliwość natychmiastowego zastosowania .

 • dezynfekcja termiczna

Metoda szybka, bezpieczna dla personelu, skuteczna, i prosta w obsłudze. Wysoka temperatura powietrza, szczególnie wilgotnego, jest bardzo skutecznym środkiem dezynfekcyjnym, nie nadającym się do dezynfekcji jedynie żywych tkanek.

Deratyzacja

Deratyzacja polega na zwalczaniu za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy. do odszczurzania przeważnie używa się zatrutego pokarmu lub pułapek.

Stosujemy także specjalne preparaty:

 • kostki,
 • saszetki,
 • granulaty,
 • chwytacze,
 • karmniki deratyzacyjne,
 • dozowniki.

Deodoryzacja

Oferujemy likwidowanie przykrych zapachów powstałych w wyniku procesów gnilnych związków organicznych. Deodoryzacja jest zabiegiem, który towarzyszy dezynfekcji. Deodoryzację przeprowadza się wyłącznie metodami chemicznymi poprzez oprysk.

Usługa deodoryzacji wykonywana jest zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy i obowiązującym prawem, wymogami bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.

HACCP/GHP/GMP

HACCPAnaliza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

(ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) jest to system organizacji działań w firmach mających do czynienia z żywnością, służący zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, poprzez identyfikację występujących zagrożeń (chemicznych, biologicznych i fizycznych) i określenie metod ich uniknięcia.

GHP – Dobra Praktyka Higieniczna

(ang. Good Hygienic Practice) – działania , które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji i obrotu, tak aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna

(ang. Good Manufacturing Practice) – działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodną z przeznaczeniem.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych.
 • Rozporządzenie nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 ustanawiające szczelne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 26.04.2004 w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze. (Dz.U. nr 104 poz. 1096).
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. nr 171 poz.1225 z 27.09.2006) zastępująca ustawę z 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.