Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Tomasz Groński

Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Tomasz Groński, Słupsk Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Tomasz Groński, Słupsk Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Tomasz Groński, Słupsk

Oferta

Wykonujemy usługi w zakresie ochrony sanitarnej dla podmiotów gospodarczych, państwowych, spółdzielczych, jak również prywatnych. Jesteśmy w stałym kontakcie z firmami produkującymi
i sprowadzającymi z zagranicy najnowsze preparaty. Stosujemy wszelkie nowości z zakresu środków i metod.

Wdrażamy systemy monitorowania w ramach Programu Profilaktyki
i Zwalczania Szkodników Sanitarnych spełniającego wymogi HACCP/GMP/GHP i norm ISO stawiane przez Unię Europejską zawarte
w zaleceniach Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej oraz SANEPID-u. Zakład stosuje wyłącznie dopuszczone metody działań oraz preparaty posiadające pozytywne opinie Państwowego Zakładu Higieny, a także rejestrację Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej lub Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Działamy pod stałym nadzorem organów SANEPID i WIS. Zakład wykonuje usługi:

DEZYNSEKCJA

Tępienie szkodliwych owadów (muchy, komary, pchły, wszy, karaluchy i inne), ich jaj i larw,
ze względów sanitarnych i gospodarczych. Likwidujemy gniazda os i szerszeni.

Zabiegi dezynsekcyjne:

 • wykładanie zatrutych przynęt
 • opryskiwanie
 • aerozolowanie
 • gazowanie
 • opylanie

Zwalczamy:

 • szkodniki sanitarne
 • szkodniki magazynowe

DEZYNFEKCJA

- jest to eliminacja drobnoustrojów oraz ich przetrwalników.

Dwa podstawowe rodzaje dezynfekcji:

 • dezynfekcja chemiczna
  W tej bardzo popularnej w naszym kraju metodzie czynnikim dezynfekującym jest substancja aktywna chemicznie. Posiada wiele wad, ale jej dużą zaletą jest możliwość natychmiastowego zastosowania .
 • dezynfekcja termiczna
  Metoda szybka, bezpieczna dla personelu, skuteczna, i prosta w obsłudze. Wysoka temperatura powietrza szczególnie wilgotnego jest bardzo skutecznym środkiem dezynfekcyjnym nadającym się do dezynfekcji
  z wyjątkiem żywych tkanek.

DERATYZACJA, ODSZCZURZANIE

 • zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy. Przeważnie zatrutym pokarmem lub za pomocą pułapek, rzadziej innymi metodami.

DEODORYZACJA

 • likwidowanie przykrych zapachów powstałych w wyniku procesów gnilnych związków organicznych. Deodoryzacja jest zabiegiem, który towarzyszy dezynfekcji. Deodoryzację przeprowadza się wyłącznie metodami chemicznymi poprzez oprysk.

Usługa deodoryzacji wykonywana jest zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy i obowiązującego prawa, wymogami bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.

DEAWIONIZACJA

 • systemy zabezpieczeń przed ptakami.
HACCP/GHP/GMP

HACCP - Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli
(ang. Hazard Analisis and Critical Control Point) jest to system organizacji działań w firmach mających do czynienia
z żywnością, służący zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, poprzez identyfikację występujących zagrożeń (chemicznych, biologicznych i fizycznych) i oraz określeniu metod ich uniknięcia.

GHP - Dobra Praktyka Higieniczna
(ang. Good Hygienic Practice) - działania , które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane
i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji i obrotu, tak aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna
(ang. Good Manufacturing Practice) - działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodną z przeznaczeniem

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych.
 • Rozporządzenie nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 ustanawiające szczelne przepisy dotyczące higieny
  w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 26.04.2004 w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych
  w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze. (Dz.U. nr 104 poz.1096).
 • Ustawa o z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. nr 171 poz.1225 z 27.09.2006) zastępująca ustawę z 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.